பாரம்பரியம் மிகுந்த பாரம்பரியம் மிகுந்த பரங்கிப்பேட்டை

முனைவர் மு. ஸ்ரீநிவாஸன் பேராசிரியர்
புத்தக வெளியீடு :பேராசிரியர் முனைவர் மு. ஸ்ரீநிவாஸன்
மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள்
கடல்வாழ் உயிரியல் உயராய்வு மையம்
கடல் அறிவியல் புலம்
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
பரங்கிப்பேட்டை – 608 502, தமிழ்நாடு

மஹ்மூத்பந்தர் - பரங்கிப்பேட்டை முஸ்லிம்கள் ஒரு பார்வையும் பதிவும்

Author: ஹமீது மரைக்காயர்

புத்தக வெளியீடு :ஜெனிஃபாஹ் அகாடமி

Mohamed Kaleel Test Title

முனைவர் மு. ஸ்ரீநிவாஸன் பேராசிரியர்

புத்தக வெளியீடு :பேராசிரியர் முனைவர் மு. ஸ்ரீநிவாஸன்
மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள்
கடல்வாழ் உயிரியல் உயராய்வு மையம்
கடல் அறிவியல் புலம்
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
பரங்கிப்பேட்டை – 608 502, தமிழ்நாடு

பாரம்பரியம் மிகுந்த பாரம்பரியம் மிகுந்த பரங்கிப்பேட்டை

முனைவர் மு. ஸ்ரீநிவாஸன் பேராசிரியர்

புத்தக வெளியீடு :பேராசிரியர் முனைவர் மு. ஸ்ரீநிவாஸன்
மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்கள்
கடல்வாழ் உயிரியல் உயராய்வு மையம்
கடல் அறிவியல் புலம்
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
பரங்கிப்பேட்டை – 608 502, தமிழ்நாடு