கிலுர் நபி பள்ளி செல்லும் வழி
( 1 பொது இடம்)

அரகாசி பீவி தர்கா எதிரில்
(ஐக்கிய ஜமாத் செல்லும் வழி)
(1 பொது இடம்)

குறிப்பு :
(இவை இரண்டிற்க்கும்
PIA ரியாத் சங்கம் வழங்கிய பொருளாதார உதவியைக்கொண்டு அமைக்கப்பட்டது.)

அண்ணா நகர்
( 1 இல்லம் )

இவண்
தர்மம் செய்வோம் குழுமம்
பரங்கிப்பேட்டை