18-ஆம் கட்ட களப்பணி-யாக வட்டா தைக்கால் செல்லும் பகுதியில்

மக்களின் தேவைக்காக அடிபம்பு அமைத்தோம்.

இதை நமதூர் சலங்காதெருவை சார்ந்த திரு. சங்கர் அண்ணண் அவர்கள் கரங்களால் திறப்புவிழா கண்டது.

SRC: Haji Ali – தர்மம் செய்வோம் குழுமம்